Projekty unijne Inventii

Tytuł projektu: System akwizycji danych oraz rozwiązań przedusterkowych obiektów infrastruktury środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem segmentu wodociągów i kanalizacji wraz z hierarchicznym systemem kontrolno-pomiarowym, spełniającym trudne wymagania środowiskowe.

Cel projektu i planowane efekty: Celem projektu jest opracowanie system akwizycji danych oraz rozwiązań przedusterkowych obiektów infrastruktury środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem segmentu wod-kan. Przedmiotem projektu będzie udostępnienie informacji przedusterkowej zarówno urządzeń jak i komponentów systemu, poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w zakresie maszynowego uczenia się danych z urządzeń oraz modułów oprogramowania oraz opracowanie pełnej oferty urządzeń przystosowanych do zmian klimatycznych poprzez zaprojektowanie nowych obudów spełniających normę środowiskową IP68 za szczególnym uwzględnieniem skutków zmian klimatycznych skutkujących częstym zalewaniem obudów i długotrwałym ich przebywaniem pod wodą.

Wartość projektu: 3 297 434.65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 243 152.94 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie projektów wzorniczych obudów uniwersalnych na szynę DIN do urządzeń telemetrycznych stosowanych w monitorowaniu sieci wodno-kanalizacyjnych.

Cel projektu i planowane efekty: Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty Inventia Sp. z o.o. trzech bazowych obudów o szerokości 1, 2 i 4-krotnej szerokości podstawowego modułu DIN wraz z trzema podstawami montażowymi o tych samych rozmiarach szerokościowych, które będzie można łączyć trwale ze sobą uzyskując zwartą podstawę zabudowy modułowej o żądanej szerokości, mieszczącej pożądaną liczbę modułów.

Wartość projektu: 237 193.20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 192 840.00 PLN

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu modelu i algorytmów zależności pomiędzy przenikalnością elektryczną a rzeczywistą zawartością wody oraz przewodnością elektryczną a zasobnością mineralną różnego typu gleb i podłoży i weryfikację ich poprawności w warunkach rzeczywistych.

Cel projektu i planowane efekty: Celem projektu jest określenie wartości progowych dla konieczności nawadniania i nawożenia roślin, poprzez określenie dwóch rodzajów kalibracji sond pomiarowych:

Wartość projektu: 125 460.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 74 375.00 PLN

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu założeń, algorytmów oraz wykonaniu prototypu czujnika mierzącego wilgotność, przewodność oraz temperaturę podłoży ogrodniczych.

Cel projektu i planowane efekty: Przedmiotem projektu jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu założeń, algorytmów oraz wykonania prototypów czujnika mierzącego wilgotność, przewodność elektryczną właściwą oraz temperaturę podłoży ogrodniczych. W założeniu wskazany czujnik ma dokonywać pomiaru wartości przenikalności względnej i przewodności elektrycznej właściwej układu parazytowego stratnego kondensatora sondy pomiarowej. Czujnik ten będzie wykorzystywany w rolnictwie precyzyjnym przy uprawach prowadzonych na podłożach bezglebowych.

Wartość projektu: 135 705.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 93 779.65 PLN

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu założeń, funkcjonalności, algorytmów i wykonania modułu platformy internetowej xway.online w zakresie monitorowania łańcucha dostaw żywności, leków i innych produktów wymagających szczególnych warunków ich przewozu.

Cel projektu i planowane efekty: Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu założeń, funkcjonalności, algorytmów i wykonania modułu platformy internetowej xway.online obsługującej listy przewozowe wraz z opracowaniem mobilnego systemu akwizycji danych z przestrzeni zamkniętych dla monitorowania łańcucha dostaw żywności, leków i innych produktów. Celem projektu jest opracowanie systemu do monitorowania łańcucha dostaw żywności, leków i innych produktów wymagających szczególnych warunków ich przewozu.

Wartość projektu: 232 654,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 160 777.50 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego system pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest opracowanie systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych składającego się z oprogramowania użytkowego oraz urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności na terenach rolnych, na przykład w sadach, uprawach truskawek itp. System ten znajdzie zastosowanie we wczesnym ostrzeganiu przed przymrozkami oraz prognozowaniu warunków korzystnych do oprysku roślin a przede wszystkim w kontrolowaniu irygacji. Wykorzystanie takiego sytemu pozwoli ogrodnikom i sadownikom zwiększyć plony dzięki optymalizacji irygacji a jednocześnie zmniejszyć zużycie wody, co będzie niosło ze sobą korzyści zarówno finansowe (oszczędności), jak i korzyści natury ekologicznej.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: 2 320 496,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 431 645,01 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie i wykonanie platformy internetowej GreenWay wraz z odczytem tachografów i kart kierowców oraz modułem powiadomień.

Cel projektu i planowane efekty: Projekt ma za zadanie opracowanie znacząco ulepszonej usługi w postaci platformy internetowej GreenWay i wymaganych do jej funkcjonowania metod i algorytmów systemu zbierania danych rozproszonych, archiwizowania tych, ich przetwarzania i prezentacji. Platforma GreenWay będzie produktem przeznaczonym przede wszystkim dla firm z sektora transportu oraz flot samochodów firmowych. Będzie to rozwiązanie działające w chmurze i umożliwiające zarządzającym flotą samochodów monitorowanie licznych parametrów pracy pojazdu oraz wyciąganie wniosków z powyższych danych.

Działanie PO IR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Wartość projektu: 154 980,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 800,00 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie i wykonanie czujnika wilgotności, przewodności i temperatury gleby.

Cel projektu i planowane efekty: Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową założeń, algorytmów oraz wykonania prototypów innowacyjnego czujnika mierzącego wilgotność, przewodność oraz temperaturę gleby. Prace te będą podzielone na dwa zadania:

  • Opracowanie założeń, analiza dostępnych metod pomiarowych oraz algorytmów przeliczeniowych czujnika wilgotności i przewodności gleby oraz jej temperatury.
  • Wykonanie układu pomiarowego.

Efektem prac będzie przekazanie Beneficjentowi wykonanych 3 sztuk modeli prototypu czujnika oraz raportu zawierającego ocenę funkcjonowania wykonanych czujników. Realizacja niniejszego projektu pozwoli firmie Inventia wejść na nowy dla niej segment rynku, zwiększyć przychody i zdywersyfikować ich źródła.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (Bon na Innowacje)

Wartość projektu: 135 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 86 218,00 PLN