Warunki gwarancji dla modułów telemetrycznych

Gwarant: INVENTIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023113, NIP 9512017534, REGON 017311391

§ 1. Przedmiot gwarancji

1. Gwarant zapewnia o dobrej jakości swoich produktów i gwarantuje Nabywcy prawidłowe tj. zgodne z dołączoną instrukcją lub inną specyfikacją, korzystanie z Towaru.
2. Na warunkach opisanych w niniejszych Warunkach gwarancji dla modułów telemetrycznych, Gwarant udziela Nabywcy gwarancji na działanie Towaru.
3. Okres gwarancji udzielonej na Towar wynosi 36 miesięcy liczone od daty sprzedaży, potwierdzonej fakturą VAT.
4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W ramach i w okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego naprawienia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
6. W ramach gwarancji Nabywca ma prawo do naprawy gwarancyjnej Towaru. Przez naprawę gwarancyjną należy rozumieć czynności o charakterze specjalistycznym, polegające na naprawie lub wymianie uszkodzonego podzespołu, z wyłączeniem czynności, opisanych w instrukcji, należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez Nabywcę.
7. Z tytułu udzielonej gwarancji Nabywca ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad tylko wtedy, jeżeli Serwis Gwarancyjny Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. W razie przyjęcia reklamacji i wymiany Towaru na wolny od wad, Nabywca obowiązany jest zwrócić reklamowany Towar w stanie kompletnym, w przeciwnym bowiem razie Gwarant obciąży Nabywcę równowartością elementów brakujących lub uszkodzonych z przyczyn leżących po stronie Nabywcy a także kosztami ich wymiany.

§ 2. Zgłoszenie wady oraz termin naprawy

1. Wady naprawione będą niezwłocznie po dostarczeniu Towaru do Punktu Serwisowego Gwaranta.
2. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby czas naprawy nie przekroczył 14 dni od daty jego dostarczenia przez Nabywcę.
3. Jeżeli naprawa w terminie 14 dni nie będzie możliwa, Gwarant poinformuje o przedłużeniu terminu usunięcia wady, jego przyczynach oraz przewidywalnym terminie usunięcia wady. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, chyba, że zostanie ona wykonana w dniu zgłoszenia.
4. Wadę Towaru można zgłosić:

4.1. do Sprzedawcy
4.2. bezpośrednio do Punktu Serwisowego Gwaranta;

5. Zgłoszenie winno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jej wykrycia. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie wady, jej opisu, okoliczności jej wystąpienia, rodzaju Towaru oraz numeru faktury i daty zakupu Towaru. Używanie uszkodzonego Towaru powoduje utratę gwarancji. Gwarant uprzejmie prosi o dołączenie do zgłoszenia kopii zakupu Towaru oraz protokołu reklamacji.
6. Reklamowany Towar musi zostać w stanie kompletnym dostarczony do naprawy, na adres podany Nabywcy przez Gwaranta lub Sprzedawcę po otrzymaniu zgłoszenia, w sposób zapewniający bezpieczny transport.
7. Jeżeli w trakcie realizacji przez Gwaranta obowiązków z tytułu gwarancji okaże się, że zgłoszony Towar posiada uszkodzenie niepodlegające gwarancji i konieczne okaże się dokonanie jego naprawy, wówczas Gwarant powiadomi o tym fakcie Nabywcę oraz przedstawi mu możliwy sposób naprawy oraz jego koszty, jak również przybliżony termin naprawy, jeśli ta będzie możliwa. Wykonanie czynności w ramach niniejszego ustępu nie jest wykonaniem uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 3. Zakres gwarancji

1. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze przed jego wydaniem, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

1.1. w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją obsługi) używania, instalacji, rekonfiguracji, przechowywania, konserwacji lub transportu;
1.2. wywołanych zdarzeniami losowymi mającymi charakter siły wyższej, takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;
1.3. w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, kompletacji, zabudowy i instalacji, oraz będących następstwem normalnego zużycia Towaru;
1.4. w przypadku samowolnego (przez Nabywcę lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania, przeróbek i zmian konstrukcyjnych Towaru;
1.5. szkody, powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania stworzonego przez osoby trzecie i zainstalowanego bez zgody Gwaranta w zakupionym Towarze.

2. Gwarant nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Towaru wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Towarze. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa domagania się zwrotu, będących konsekwencją awarii Towaru, poniesionych kosztów i utraconych korzyści.
3. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód związanych z koniecznością jego demontażu, dostarczenia, montażu czy czasowego pozbawienia z możliwości korzystania z Towaru.
4. Czynności Serwisu Gwarancyjnego nie obejmują:

4.1. wykonywania testów kontrolnych towarów, przeprowadzonych na życzenie Nabywcy, w wyniku których można było stwierdzić, iż nie zachodzi potrzeba dokonania naprawy gwarancyjnej, oraz tych czynności, do wykonania których, zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest Nabywca, np.: instalacja, konfiguracja istotnych parametrów użytkowych;
4.2. Towarów z brakującymi, zmienionymi numerami seryjnymi (gdy takie występują) lub z uszkodzonymi plombami.

5. Nabywca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich napraw i serwisowania Towaru wyłącznie przez Serwis Gwarancyjny Gwaranta, Sprzedawcę bądź upoważnionych przez niego serwisantów.

§ 4 Utrata uprawnień gwarancyjnych

1. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie dokonania jakiejkolwiek naprawy, błędnego montażu lub przeróbki Towaru we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż Gwarant, Sprzedawca lub upoważnieni przez niego serwisanci oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania któregokolwiek z zabezpieczeń, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, stwierdzenie uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących Towar.
2. Dla uniknięcia wątpliwości gwarancja nie obejmuje wad wynikających z działania osób trzecich, w szczególności nieautoryzowanych serwisantów czy specjalistów w zakresie naprawy, którym Nabywca zlecił konfigurację lub naprawę Towaru.
3. Użycie przez Nabywcę niezgodnych z instrukcją Gwaranta materiałów eksploatacyjnych lub zastosowanie (podłączenie) niezgodnych z instrukcją Gwaranta elementów, powoduje utratę gwarancji na Towar uszkodzony w skutek tego działania, a wynikająca z niego naprawa, w przypadku zlecenia jej przez Nabywcę, nie jest objęta gwarancją.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Gwarant wykonuje swoje obowiązki wynikające z gwarancji w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne Nabywcy okaże się nieuzasadnione Gwarant uprawniony jest do dochodzenia od Nabywcy zwrotu poniesionych przez Gwaranta kosztów, w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym, w szczególności kosztów doręczenia Towaru, diagnostyki wady.
3. Za diagnostykę wady zgłoszonej po okresie gwarancji udzielonej przez Gwaranta na Towar zostanie naliczona opłata w wysokości 120 zł netto.
4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.